Инфантильность википедия – Инфантильность — что это такое, признаки инфантильного человека и причины инфантилизма

Содержание

Інфантильність — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Інфанти́льність, або інфантилі́зм (від лат. infantilis — дитячий)  — відсталість у розвитку. Характеризується збереженням у людини фізичних або психічних рис дитячого віку.

Потенційно основна причина інфантильності багатьох дорослих — небажання брати на себе відповідальність.

Фізіологічний інфантилізм[ред. | ред. код]

У медицині поняттям «інфантилізм» позначають відставання у фізичному розвитку, що проявляється в деяких людей як наслідок охолодження, отруєння або інфікування плоду в період вагітності, кисневого голодування при пологах, важких захворювань в перші місяці життя, порушення обміну речовин, порушень у діяльності деяких залоз внутрішньої секреції (статевих залоз, щитоподібної залози, гіпофіза) та інших чинників. У таких людей сповільнюються ріст і розвиток всіх фізіологічних систем організму.

Психологічний інфантилізм[ред. | ред. код]

Психічний інфантилізм — незрілість людини, що виражається в затримці становлення особистості, за якої поведінка людини не відповідає віковим вимогам до нього. Переважно відставання виявляється в розвитку емоційно-вольової сфери та збереження дитячих якостей особистості.

У ранньому віці ознаки інфантилізму, зниження рівня поведінкових мотивацій ніяк не виявляються. Тому про психологічний інфантилізм зазвичай говорять лише починаючи з шкільного та підліткового віку, коли відповідні особливості починають виступати більш чітко.

Одним з найважливіших чинників розвитку психічного інфантилізму є батьки людини, які недостатньо серйозно ставляться до людини в дитинстві, не дозволяючи приймати самостійні рішення — тим самим обмежуючи підлітка (але не дитину) у свободі. Тобто в інфантилізмі людини, що народилася нормальною, можуть бути винні самі батьки.

Типовими для інфантильних дітей є переважання ігрових інтересів над навчальними, неприйняття шкільних ситуацій та пов’язаних з ними дисциплінарних вимог. Це призводить до шкільної дезадаптації, а надалі — і до соціальних проблем. Також впливає на психічний стан.

Однак інфантильні діти сильно відрізняються від розумово відсталих або аутичних. Вони відрізняються вищим рівнем абстрактно-логічного мислення, здатні переносити засвоєні поняття на нові конкретні завдання, більш продуктивні. Динаміка інтелектуальної недостатності, що виникає, при інфантилізмі характеризується сприятливістю з тенденцією до згладжування порушень пізнавальної діяльності.

Простий інфантилізм слід відрізняти від дисгармонійного, який може призводити до психопатії[1].

Правовий інфантилізм[ред. | ред. код]

Правовий інфантилізм — низький рівень правової свідомості, почуття відповідальності щодо поведінки в рамках права, несформованість, недостатність правових знань та настанов, але високого рівня бажання отримати результат (без усвідомленості наслідків, з імовірною усвідомленістю негативної поведінки).

  1. Личко А. Е. Физические особенности. Акселерация и инфантилизм // Подростковая психиатрия. — М.: Медицина, 1985. — 416 с.

uk.wikipedia.org

Инфантилизм — Википедия

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам.

Термин употребляется как в отношении физиологических, так и психических явлений.

В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения.

Психический инфантилизм

Психический инфантилизм — незрелость человека, выражающаяся в задержке психического развития, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных решений и сохранении детских качеств личности

[1]. Суждения инфантильных лиц закономерно отличаются незрелостью, поверхностностью, конкретностью[1].

В раннем возрасте признаки инфантилизма, снижения уровня поведенческих мотиваций выявляются с трудом. Поэтому о психическом инфантилизме обычно говорят лишь начиная со школьного и подросткового возраста, когда соответствующие особенности начинают выступать более отчётливо.

Одним из наиболее важных факторов развития психического инфантилизма являются родители человека, которые недостаточно серьёзно относятся к человеку в детстве, не позволяя принимать самостоятельные решения — тем самым ограничивая подростка (но не ребёнка) в свободе. То есть в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами родители.

Типичными для инфантильных детей являются преобладание развлечений и игровых интересов над учебными, неадекватная привязанность к матери, неприятие школьных ситуаций и связанных с ними дисциплинарных требований[1]. Это приводит к школьной дезадаптации, а в дальнейшем — и к социальным проблемам. Дезадаптация (как в школьной сфере, так и в других) обусловлена главным образом незрелостью эмоционально-волевой сферы[1]. Характерные черты индивидуумов с психическим инфантилизмом: эгоцентризм, мечтательность, капризность, шаловство, впечатлительность и пренебрежение коллективными интересами[1].

Однако инфантильные дети сильно отличаются от умственно отсталых или аутичных детей. Они отличаются более высоким уровнем абстрактно-логического мышления, способны переносить усвоенные понятия на новые конкретные задачи, более продуктивны. Динамика возникающей интеллектуальной недостаточности при инфантилизме характеризуется благоприятностью с тенденцией к сглаживанию нарушений познавательной деятельности.

Простой инфантилизм следует отличать от дисгармонического, который может приводить к расстройствам личности (психопатиям)[2]. В МКБ-10 в разделе «другие специфические расстройства личности» (F60.860.8) выделяется инфантильное расстройство личности. Помимо этого, психика лиц с истерическим расстройством личности также отличается крайним эгоцентризмом и психическим инфантилизмом[3]. При детском типе шизофрении наблюдается «дисгармонический» психический инфантилизм. Инфантилизм у больных шизофренией характеризуется утрированной дисгармоничностью и карикатурными формами[4].

Видео по теме

Физиологический инфантилизм

В медицине понятием «инфантилизм» обозначают отставание в физическом развитии, которое проявляется у некоторых людей как следствие охлаждения, отравления или инфицирования плода в период беременности, кислородного голодания при родах, тяжёлых заболеваний в первые месяцы жизни, нарушения обмена веществ, нарушений в деятельности некоторых желез внутренней секреции (половых желез, щитовидной железы, гипофиза) и других факторов. У таких людей замедляются рост и развитие всех физиологических систем организма.

Правовой инфантилизм

Правовой инфантилизм — низкий уровень правового сознания, чувства ответственности относительно поведения в рамках права, несформированность, недостаточность правовых знаний и установок, но высокого уровня желания получить результат (без осознанности последствий, с вероятной осознанностью отрицательного поведения).

Социальный инфантилизм

Состояние, проявляющееся в разрыве между биологическим и социокультурным развитием человека. Свидетельствует о нарушении механизма социализации и неприятии общественных обязанностей и обязательств.

См. также

Примечания

wiki2.red

Инфантилизм — Википедия. Что такое Инфантилизм

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам.

Термин употребляется как в отношении физиологических, так и психических явлений.

В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения.

Психический инфантилизм

Психический инфантилизм — незрелость человека, выражающаяся в задержке психического развития, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных решений и сохранении детских качеств личности[1]. Суждения инфантильных лиц закономерно отличаются незрелостью, поверхностностью, конкретностью[1].

В раннем возрасте признаки инфантилизма, снижения уровня поведенческих мотиваций выявляются с трудом. Поэтому о психическом инфантилизме обычно говорят лишь начиная со школьного и подросткового возраста, когда соответствующие особенности начинают выступать более отчётливо.

Одним из наиболее важных факторов развития психического инфантилизма являются родители человека, которые недостаточно серьёзно относятся к человеку в детстве, не позволяя принимать самостоятельные решения — тем самым ограничивая подростка (но не ребёнка) в свободе. То есть в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами родители.

Типичными для инфантильных детей являются преобладание развлечений и игровых интересов над учебными, неадекватная привязанность к матери, неприятие школьных ситуаций и связанных с ними дисциплинарных требований[1]. Это приводит к школьной дезадаптации, а в дальнейшем — и к социальным проблемам. Дезадаптация (как в школьной сфере, так и в других) обусловлена главным образом незрелостью эмоционально-волевой сферы[1]. Характерные черты индивидуумов с психическим инфантилизмом: эгоцентризм, мечтательность, капризность, шаловство, впечатлительность и пренебрежение коллективными интересами

[1].

Однако инфантильные дети сильно отличаются от умственно отсталых или аутичных детей. Они отличаются более высоким уровнем абстрактно-логического мышления, способны переносить усвоенные понятия на новые конкретные задачи, более продуктивны. Динамика возникающей интеллектуальной недостаточности при инфантилизме характеризуется благоприятностью с тенденцией к сглаживанию нарушений познавательной деятельности.

Простой инфантилизм следует отличать от дисгармонического, который может приводить к расстройствам личности (психопатиям)[2]. В МКБ-10 в разделе «другие специфические расстройства личности» (F60.860.8) выделяется инфантильное расстройство личности. Помимо этого, психика лиц с истерическим расстройством личности также отличается крайним эгоцентризмом и психическим инфантилизмом[3]. При детском типе шизофрении наблюдается «дисгармонический» психический инфантилизм. Инфантилизм у больных шизофренией характеризуется утрированной дисгармоничностью и карикатурными формами

[4].

Физиологический инфантилизм

В медицине понятием «инфантилизм» обозначают отставание в физическом развитии, которое проявляется у некоторых людей как следствие охлаждения, отравления или инфицирования плода в период беременности, кислородного голодания при родах, тяжёлых заболеваний в первые месяцы жизни, нарушения обмена веществ, нарушений в деятельности некоторых желез внутренней секреции (половых желез, щитовидной железы, гипофиза) и других факторов. У таких людей замедляются рост и развитие всех физиологических систем организма.

Правовой инфантилизм

Правовой инфантилизм — низкий уровень правового сознания, чувства ответственности относительно поведения в рамках права, несформированность, недостаточность правовых знаний и установок, но высокого уровня желания получить результат (без осознанности последствий, с вероятной осознанностью отрицательного поведения).

Социальный инфантилизм

Состояние, проявляющееся в разрыве между биологическим и социокультурным развитием человека. Свидетельствует о нарушении механизма социализации и неприятии общественных обязанностей и обязательств.

См. также

Примечания

wiki.sc

Инфантильность Википедия

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам[1].

Термин употребляется как в отношении физиологических, так и психических явлений. В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения[2].

Психический инфантилизм

Психический инфантилизм — незрелость человека, выражающаяся в задержке психического развития, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных решений и сохранении детских качеств личности[3]. Суждения инфантильных лиц закономерно отличаются незрелостью, поверхностностью, конкретностью[3].

В раннем возрасте признаки инфантилизма, снижения уровня поведенческих мотиваций выявляются с трудом. Поэтому о психическом инфантилизме обычно говорят лишь начиная со школьного и подросткового возраста, когда соответствующие особенности начинают выступать более отчётливо.

Одним из наиболее важных факторов развития психического инфантилизма являются родители человека, которые недостаточно серьёзно относятся к человеку в детстве, не позволяя принимать самостоятельные решения — тем самым ограничивая подростка (но не ребёнка) в свободе. То есть в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами родители.

Типичными для инфантильных детей являются преобладание развлечений и игровых интересов над учебными, неадекватная привязанность к матери, неприятие школьных ситуаций и связанных с ними дисциплинарных требований[3]. Это приводит к школьной дезадаптации, а в дальнейшем — и к социальным проблемам. Дезадаптация (как в школьной сфере, так и в других) обусловлена главным образом незрелостью эмоционально-волевой сферы[3]. Характерные черты индивидуумов с психическим инфантилизмом: эгоцентризм, мечтательность, капризность, шаловство, впечатлительность и пренебрежение коллективными интересами[3].

Однако инфантильные дети сильно отличаются от умственно отсталых или аутичных детей. Они отличаются более высоким уровнем абстрактно-логического мышления, способны переносить усвоенные понятия на новые конкретные задачи, более продуктивны. Динамика возникающей интеллектуальной недостаточности при инфантилизме характеризуется благоприятностью с тенденцией к сглаживанию нарушений познавательной деятельности.

Простой инфантилизм следует отличать от дисгармонического, который может приводить к расстройствам личности (психопатиям)[4]. В МКБ-10 в разделе «другие специфические расстройства личности» (F60.860.8) выделяется инфантильное расстройство личности. Помимо этого, психика лиц с истерическим расстройством личности также отличается крайним эгоцентризмом и психическим инфантилизмом[5]. При детском типе шизофрении наблюдается «дисгармонический» психический инфантилизм. Инфантилизм у больных шизофренией характеризуется утрированной дисгармоничностью и карикатурными формами[6].

Физиологический инфантилизм

В медицине понятием «инфантилизм» обозначают отставание в физическом развитии, которое проявляется у некоторых людей как следствие охлаждения, отравления или инфицирования плода в период беременности, кислородного голодания при родах, тяжёлых заболеваний в первые месяцы жизни, нарушения обмена веществ, нарушений в деятельности некоторых желез внутренней секреции (половых желез, щитовидной железы, гипофиза) и других факторов. У таких людей замедляются рост и развитие всех физиологических систем организма.

Генитальный инфантилизм

Генитальный инфантилизм – анатомическое и гистологическое недоразвитие половых органов, сопровождающееся или не сопровождающееся гипофункцией яичников.

Причинами развития инфантилизма помимо наследственных нарушений и осложненного течения внутриутробного развития, могут быть постнатальные факторы: гиповитаминоз, детские инфекции, ревматизм, операции на яичниках[7].

Правовой инфантилизм

Правовой инфантилизм — низкий уровень правового сознания, чувства ответственности относительно поведения в рамках права, несформированность, недостаточность правовых знаний и установок, но высокого уровня желания получить результат (без осознанности последствий, с вероятной осознанностью отрицательного поведения).

Социальный инфантилизм

Состояние, проявляющееся в разрыве между биологическим и социокультурным развитием человека. Свидетельствует о нарушении механизма социализации и неприятии общественных обязанностей и обязательств[1][8].

Инфантилизм (гипоплазия матки и яичников) в ветеринарном акушерстве

Характеризуется малыми размерами и афункцией яичников, отсутствием роста матки и влагалища. Различают врождённый и приобретенный инфантилизм. Врождённый имеет генетическую природу и не может быть устранен усиленным кормлением или гормональными препаратами. Приобретенный инфантилизм является следствием скудного кормления растущих животных. При экстенсивных условиях выращивания телок наступление у них половой зрелости нередко задерживается до 2-3 лет.[9]

См. также

Примечания

  1. 1 2 Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  2. ↑ Инфантилизм // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.
  3. 1 2 3 4 5 Н. М. Жариков, Ю. Г. Тюльпин. Психиатрия: Учебник. — М.: Медицина, 2002. — С. 475—476. — 544 с. — ISBN 5-225-04189-2.
  4. Личко А. Е. Физические особенности. Акселерация и инфантилизм // Подростковая психиатрия. — М.: Медицина, 1985. — 416 с.
  5. Б. Д. Цыганков, С. А. Овсянников. Психиатрия: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — С. 99—100.
  6. А. С. Тиганов, А. В. Снежневский, Д. Д. Орловская и др. Руководство по психиатрии в 2 томах / Под ред. академика РАМН А. С. Тиганова. — М.: Медицина, 1999. — Т. 1. — С. 527. — 712 с. — ISBN 5-225-02676-1.
  7. ↑ Половой инфантилизм (неопр.).
  8. ↑ Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
  9. Н.И.Полянцев, А.И.Афанасьев. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. — СПб.: Лань, 2012. — 400 с.

Ссылки

wikiredia.ru

Инфантильность Википедия

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам[1].

Термин употребляется как в отношении физиологических, так и психических явлений. В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения[2].

Психический инфантилизм[ | ]

Психический инфантилизм — незрелость человека, выражающаяся в задержке психического развития, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных решений и сохранении детских качеств личности[3]. Суждения инфантильных лиц закономерно отличаются незрелостью, поверхностностью, конкретностью[3].

В раннем возрасте признаки инфантилизма, снижения уровня поведенческих мотиваций выявляются с трудом. Поэтому о психическом инфантилизме обычно говорят лишь начиная со школьного и подросткового возраста, когда соответствующие особенности начинают выступать более отчётливо.

Одним из наиболее важных факторов развития психического инфантилизма являются родители человека, которые недостаточно серьёзно относятся к человеку в детстве, не позволяя принимать самостоятельные решения — тем самым ограничивая подростка (но не ребёнка) в свободе. То есть в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами родители.

Типичными для инфантильных детей являются преобладание развлечений и игровых интересов над учебными, неадекватная привязанность к матери, неприятие школьных ситуаций и связанных с ними дисциплинарных требований[3]. Это приводит к школьной дезадаптации, а в дальнейшем — и к социальным проблемам. Дезадаптация (как в школьной сфере, так и в других) обусловлена главным образом незрелостью эмоционально-волевой сферы[3]. Характерные черты индивидуумов с психическим инфантилизмом: эгоцентризм, мечтательность, капризность, шаловство, впечатлительность и пренебрежение коллективными интересами[3].

Однако инфантильные дети сильно отличаются от умственно отсталых или аутичных детей. Они отличаются более высоким уровнем абстрактно-

ru-wiki.ru

Инфантилизм Википедия

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам[1].

Термин употребляется как в отношении физиологических, так и психических явлений. В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения[2].

Психический инфантилизм[ | ]

Психический инфантилизм — незрелость человека, выражающаяся в задержке психического развития, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных решений и сохранении детских качеств личности[3]. Суждения инфантильных лиц закономерно отличаются незрелостью, поверхностностью, конкретностью[3].

В раннем возрасте признаки инфантилизма, снижения уровня поведенческих мотиваций выявляются с трудом. Поэтому о психическом инфантилизме обычно говорят лишь начиная со школьного и подросткового возраста, когда соответствующие особенности начинают выступать более отчётливо.

Одним из наиболее важных факторов развития психического инфантилизма являются родители человека, которые недостаточно серьёзно относятся к человеку в детстве, не позволяя принимать самостоятельные решения — тем самым ограничивая подростка (но не ребёнка) в свободе. То есть в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами родители.

Типичными для инфантильных детей являются преобладание развлечений и игровых интересов над учебными, неадекватная привязанность к матери, неприятие школьных ситуаций и связанных с ними дисциплинарных требований[3]. Это приводит к школьной дезадаптации, а в дальнейшем — и к социальным проблемам. Дезадаптация (как в школьной сфере, так и в других) обусловлена главным образом незрелостью эмоционально-волевой сферы[3]. Характерные черты индивидуумов с психическим инфантилизмом: эгоцентризм, мечтательность, капризность, шаловство, впечатлительность и пренебрежение коллективными интересами[3].

Однако инфантильные дети сильно отличаются от умственно отсталых или аутичных детей. Они отличаются более высоким уровнем абстрактно-

ru-wiki.ru

Инфантильный Википедия

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам[1].

Термин употребляется как в отношении физиологических, так и психических явлений. В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения[2].

Психический инфантилизм[ | ]

Психический инфантилизм — незрелость человека, выражающаяся в задержке психического развития, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных решений и сохранении детских качеств личности[3]. Суждения инфантильных лиц закономерно отличаются незрелостью, поверхностностью, конкретностью[3].

В раннем возрасте признаки инфантилизма, снижения уровня поведенческих мотиваций выявляются с трудом. Поэтому о психическом инфантилизме обычно говорят лишь начиная со школьного и подросткового возраста, когда соответствующие особенности начинают выступать более отчётливо.

Одним из наиболее важных факторов развития психического инфантилизма являются родители человека, которые недостаточно серьёзно относятся к человеку в детстве, не позволяя принимать самостоятельные решения — тем самым ограничивая подростка (но не ребёнка) в свободе. То есть в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами родители.

Типичными для инфантильных детей являются преобладание развлечений и игровых интересов над учебными, неадекватная привязанность к матери, неприятие школьных ситуаций и связанных с ними дисциплинарных требований[3]. Это приводит к школьной дезадаптации, а в дальнейшем — и к социальным проблемам. Дезадаптация (как в школьной сфере, так и в других) обусловлена главным образом незрелостью эмоционально-волевой сферы[3]. Характерные черты индивидуумов с психическим инфантилизмом: эгоцентризм, мечтательность, капризность, шаловство, впечатлительность и пренебрежение коллективными интересами[3].

Однако инфантильные дети сильно отличаются от умственно отсталых или аутичных детей. Они отличаются более высоким уровнем абстрактно-

ru-wiki.ru

Написать ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *